Randsfjordmuseene AS

 

Nettutstilling   

 Det er gull i grønne skoger

Utstillingen er et samarbeid mellom Landbrukskontoret på Hadeland og Randsfjordmuseene AS avd. Hadeland Folkemuseum. Prosjektet er finansiert gjennom Bärnholdts legat (forvaltet av Det norske Skogselskap), Tingelstad/Brandbu og Jevnaker Allmenninger og lokale rentemidler.
Utstillingen er tilpasset elever i grunnskolen 8-10 trinn, den er inndelt i 4 kapitler med tilhørende oppgaver. Oppgavene er utstillingens punkt 5. Punkt 6 er et utdypende element i utstillingen. Der kan du lese om Hadelands eneste intakte fløtningsanlegg.

Ulv og bjørn - i fortid og nåtid

Det skogrike Indre Østlandet har i årtusener vært viktige leveområder for ulv og brunbjørn. I løpet av de siste 100 – 150 år har dette endret seg, og begge artene er i dag oppført i den nasjonale rødlista. Ulven er kategorisert som direkte truet med utryddelse i vill tilstand i nær framtid. Brunbjørnen har på grunn av en bestand i god vekst i Sverige kategorisert som sårbar men likevel med stor sjanse for å utryddes i vill tilstand i framtida.

Informasjon om store rovpattedyr er et viktig tiltak for å skape økt forståelse for å beholde disse artene i naturen. Randsfjordmuseene har utarbeidet en liten utstilling om disse to artene ved avdelingen Lands Museum. Museet har og pågående et prosjekt med gjennomgang av historisk skuddpremiemateriale for begge artene. I tillegg ønsker museet å registrere gammelt skinn- og kraniemateriale og bidrar med bistand til vedlikehold av dette.

Randsfjordmuseene har laget kulturminneløyper i sine områder.
Klikk på logo for å komme til løypene