Randsfjordmuseene AS

 

NaturhistorieNaturhistorisk magasin, Lands Museum

Randsfjordmuseene er det eneste museet i Oppland som har en egen faglig virksomhet innenfor naturhistorie. Naturhistorie spenner over et stort fagfelt fra geologi, botanikk og zoologi.
Museets mål for den naturhistoriske virksomheten er følgende: Randsfjordmuseene skal med grunnlag i innsamling, dokumentasjon og forskning være en aktiv formidler av natur og naturhistorie med vekt på Indre Østlandet. Museets samlinger skal være til nytte og gi bidrag til forskning og for klassifisering av planter og dyr.

Naturhistorisk magasin og samlinger
Nytt naturhistorisk magasin har blitt tatt i bruk i 2010 med følgende funksjoner; mottak til magasin, lab / kontor for gjesteforsker, taksidermist- og utstillingsverksted, fryserom og tørkerom. Magasinfunksjonen omfatter hele Oppland.

Preparater av fugl og pattedyr: Fuglesamlingen består av ca 200 preparater og er i hovedsak fra 1950- til 1970-tallet. I tillegg utvides formidlingssamlingen årlig med nye preparater gjennom tilførsel av fallvilt og gaver. I tillegg finnes en mindre samling av pattedyr og ferskvannsfisk.

Skinn- og skjelettsamlinger: Samlingen er i ferd med å bygges opp vesentlig av utvalgte arter rovfugl og smågnager- og spissmusarter. (Overføring forulykkede rovfugl, ulovlig felt fugl og andre arter gjennom fallviltordninger. Smågnager- og spissmusarter samles vesentlig inn i egen regi).

Ferskvannsmuslinger:
Samlingen består skall fra døde dyr funnet i muslingførende elver i Oppland. Mottak og bevaring av skall av elvemusling er i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling

Herbarier: En større herbariesamling (alder ca 100 år) innsamlet ulike steder i Norge vesentlig på slutten av 1800-tallet.

Samling av bergarter, mineraler og fossiler: tekst kommer

Insektsamling: Samlingen består i hovedsak av en sommerfuglsamling som museet overtok fra en privat samler i 2008 (ca 22 000 preparater) og er en referanse- / vitenskapelig samling. Utvides gjennom nye innsamlingstiltak i 2009 og 2010 i samarbeid med blant annet Zoologisk Museum (NHM).

Skjellarkiv - ferskvannsfisk
: Samlingen består i vesentlig grad av skjell- og otolittmateriale av ferskvannsfisk innsamlet fra regulerte vassdrag i Oppland (etterundersøkelser) gjennom et samarbeid med FM-OP.
Museet er i tillegg åpen for overtakelse av eldre skjellsamlinger (private, fjellstyrer, kommuner etc).
Museet har egen innsamling av materiale blant annet fra flere arter i Randsfjorden.

Gamle (historiske) skinn og kranier av bjørn og ulv: Museet har i flere år drevet renovering av gamle skinn og samtidig tatt vare på små prøver av materiale med sikker opprinnelse for videre undersøkelser (genetiske, trofiske og morfologiske studier).

Private samlinger: Museet kontaktes fra tid til annen om overtakelse av samlinger og som vurderes og eventuelt overtas (Jfr. Museets strategiplan skal vi bidra til å sikre verdifullt materiale fra Oppland).

Fotosamlinger: Vi har tatt inn flere større diassamlingerMonica Trondhjem i Naturhistorisk verksted, Lands Museum

Taxidermist/ utstillingsverksted
Denne virksomheten består i vesentlig grad av produksjon av preparater/montasjer til utstillingsformål for museer, naturinformasjonssentra og andre. I tillegg inngår mottak av preparater for behandling/restaurering.

Prosjekter
Bistand til bevaring av skinn av bjørn og ulv: Rensing og pakking av skinn for eierne (frysebehandling, fjerne støv, nedpakking for lagring) samt kranier / skjelettmateriale

Registrering av smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland: Innsamling av gulpeboller / matter fra primært perleuglekasser for registrering av spissmus- og smågnagerarter (områder med ulik skoghistorie).

Analyse av skuddpremieutbetalinger for ulv og bjørn i Norge 1733: Gjennomgang av avskrifter fra tingbøker i perioden 1733-1845 samt senere materiale for studier av utbredelse- og tetthetsmønster og fangsteffektivitet for ulv og bjørn gjennom perioden primært for Østlandet men og deler av Vestlandet og Nord-Norge. (Samarbeid med Norsk Skogmuseum, UMB samt flere andre ressurspersoner)

Insektregistreringer i verneområder i Oppland: Innsamling og registrering av insektfauna i blant annet Dokkadeltaet naturreservat, Dokka naturreservat, Ormtjernkampen nasjonalpark og utføres vesentlig av Naturhistorisk Museum.

Formidling
Utstillingen ”Når rovdyr møtes” (LM 1994-2004): Utstilling om bjørn, bjørnejakt, forvaltning av bjørn, forholdet bjørn - menneske

Elgsporene fra Dokkfløy (KUM 2002-2007): Utstilling om elg gjennom 10 000 år med utgangspunkt i utgravningene ved Dokkfløy

I fugleperspektiv (HF 2005-2006 + nettutstilling): En utstilling om endringer i fuglefaunaen i jordbrukets kulturlandskap i Oppland gjennom siste 100 år
I beverens rike (LM 2004-): En montasje om beveren som nøkkelart og dens rolle i økosystemet og forholdet til andre arter

Ulv og bjørn – i fortid og nåtid (LM 2007-2008)  og nettutstilling:
Miniutstilling om ulv og bjørn gjennom tidene. Preparater, fotos, illustrasjoner og tekst.

Hvorfor forsvant åkerriksa? Miniutstilling om åkerriske og hva som kan gjøres for å få den tilbake.

Bjørnen gjennom årstidene: 4 informasjonsbannere om spor og sportegn til brunbjørnen gjennom årstidene.

Kalksjøer og kransalger: Miniutstilling om kalksjøer og kransalger - vesentlig på Hadeland - informasjon om arter og trusler.

Naturhistorisk nettverk for museene i Oppland
Naturhistorisk Nettverk for Oppland ble opprettet i 2005 for å fremme etableringen av flere naturhistoriske formidlingstilbud og dokumentasjons- og forskningsprosjekter blant de konsoliderte museene i Oppland.

Nettverket er engasjert i flere dokumentasjons- og formidlingsprosjekter i Oppland. Nettverket har en egen hjemmeside: www.naturhistorisknettverk.no

Fagansvarlig naturhistorie: Finn Audun Grøndahl