Trekkhundkjøring i områder med elg

Ansamlingen av elg i høyereliggende områder i Gausdal Vestfjell om vinteren har ført til bekymringer knyttet til en voksende virksomhet av trekkhunder og hundespann som benytter det samme området. Bekymringer er også knyttet til økt menneskelig aktivitet om vinteren gjennom andre former for aktivt friluftsliv og organiserte reiselivsprodukter. Forsvaret bruker også deler av Gausdal Vestfjell om vinteren i forbindelse med øvelser. Vinterbrøyting av vegforbindelse mellom Gausdal-Lenningen er påpekt å kunne medføre store negative ringvirkninger for vinterbeitende elg i Gausdal Vestfjell. Hittil er vegen mellom Værskei-Kittilbu vinterbrøytet men denne strekningen har en svært begrenset bruk (stengt med bom). Bekymringene grunngis med undersøkelsene som har vist at elgene som bruker Gausdal Vestfjell om vinteren representerer den høyeste beliggende vinterbeitebestand av elg som finnes i Norge. De lever i dette området under til dels ekstreme forhold ved å ha et lavt inntak av fordøyelig beite kombinert med tidvis høye energikostnader.

Gausdal Vestfjell har hatt liten menneskelig aktivitet gjennom vinteren langt tilbake i tid. Transport av vinterfor fra setrer og utslåtter med hest og slede tidlig på vinteren har trolig vært en av de aktivitet som har hatt størst omfang. Jakt og fangst har trolig også tidvis hatt et visst omfang om vinteren med snarefangst. Trekkhundkjøring i Gausdal Vestfjell har møtt til dels sterk motstand fra interessegrupper blant annet knyttet til elgjakt. De frykter at forstyrrelser fra hundekjørere og turister som raskt kommer seg inn i området kan skape unødvendig stress for elgen med fatale følger. Overnatting om vinteren med mange mennesker og hunder langt inne i fjellet ble ansett som spesielt bekymringsfullt. Hundekjørerne på den annen side, ønsket å opprette et fastsatt løypenett for hundekjøring, og flere hadde et ønske om å fremme hundekjøring som turistnæring og rekreasjonsmoment i Gausdal. Hundekjørerne påberopte seg allemannsretten og prinsippet om fri ferdsel i utmark så lenge den ikke gikk ut over flora eller fauna. I dag finnes fast oppkjørte løyper for hundekjøring i Gausdal Vestfjell, men det er stadig uenigheter om hvor godt plassert løypene er med tanke på forstyrrelser for viltet.

Kilde: http://www.gausdal.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/15020020d15020328o49d077/kommunedelplan-loyper-i-gausdal-kommune-planbeskrivelse.pdf

Striden om trekkhundkjøring i Gausdal Vestfjell

http://www.utmark.org/utgivelser/pub/2005-1/art/Benjaminsen_og_Gundersen_Utmark_1_2005.html