Historikk fra Murudalen Elgregion, Dokkfløy Elgregion og til Oppland hjorteviltregion

Et regionsamarbeid om forvaltning av elg i deler av Oppland og Hedmark ble tatt opp allerede i 1970. Elgbestanden viste en sterk vekst spesielt etter at rettet avskyting ble innført omkring 1950. Først i 1973 ble et regionsamarbeid drøftet for store områder vest for Gudbrandsdalen og nordenden av Mjøsa. To av initiativtakerne til drøftingene var fjelloppsynsmann Finn Hellebergshaugen (Fron) og herredsskogsmester Jarle Bye (Gausdal). Sentralt for et forvaltningssamarbeid var noen av de mest markante vinteroppholdsplasser for elg i Sørøst-Norge; Dokkfaret, Murudalen og Sjodalen. I 1975 ble det foreslått to regioner; en nordlig Murudalsregion og en sørlig Dokkvannsregion. I 1978 ble Murudalen Elregion tatt i bruk som et reelt samarbeidsorgan og dette ble også trolig landets første elgregion for rettighetshaversiden. Gjennom regionsamarbeidet kom vinterjakt som et tiltak ut januar for første gang i 1988. Det ble satt mye fokus på at trekkelgen kom fra sommerbeiteområder i sør, og at det var behov for et større geografisk regionsamarbeid. Et eget “elgregion”-prosjekt kom i gang i 1989 og dette ledet fram til etableringen av Dokkfløy Elgregion i 1991. Denne regionen samlet etter hvert sammen ca. 4,6 millioner mål fordelt på 93 elgvald innenfor 11 kommuner. Etter 20 år med drift av denne elgregionen skjedde en endringsprosess og i 2011 fikk den et nytt navn; Oppland Hjortevilregion. Fortsatt er den et samarbeid mellom rettighetshaversiden men oppslutningen er ikke lenger den samme som tidligere. Sentrale oppgaver for et regionsamarbeid er blant annet knyttet til bestandsplaner, beitetakster, trekktellinger og bistand til omsetning av kjøtt.

For mer informasjon, besøk deres hjemmesider: http://oppland-hjorteviltregion.no/

Kilde:

Stuen, O. H. 1991. Prosjekt Elgregion – et arbeid med stammeorientert elgorvaltning i deler av Oppland. Rapport 15/91. Fylkesmannen i Oppland. 19 s.

Grøndahl, F. A. 2003. Merking av elg i Dokksfløy Elgregion. Mjøsen Skogeierforening. 27 s.