Vinterbeiter og tiltak for å styrke produksjonen av bjørk

Foto: Kjølv Falklev

På 1970-tallet var det økende bekymringer for voksende beiteslitasje i deler av Gausdal Vestfjell, hovedsakelig i Gausdal kommune, hvor det samlet seg omkring 200-300 elger hver vinter. Hovedtyngden av elg ble i hovedsak registrert innenfor et areal på 100 km2 i Dokkfaret. I årene 1977-1979 gjennomførte Norges Landbrukshøgskole forsøk med å øke produksjonen av beiteplanter i deler av dette vinterbeiteområdet. En utløsende faktor for denne undersøkelsen var den store vinterdødeligheten for elg vinteren 1976/77, og hvor nærmere 50 elgkadavre ble funnet utover den påfølgende våren og forsommeren. Forsøkene ble gjennomført ved beskjæring av bjørketrær (vanlig bjørk) for å fremme ny skuddproduksjon og gjødsling, knyttet til både yngre og eldre trær.  Det viste seg at de fleste av bjørketrærne som ble beskåret satte stubbeskudd unntatt gamle trær. Gjødsling viste positive resultater for trær som ikke ble beskåret. Forsøkene ble imidlertid ikke fulgt opp i årene som fulgte.

Kilde:

Haveraaen, O. og Hjeljord, O. 1981. Forbedring av elgens (Alces alces) vinterbeite ved hogst og gjødsling av bjørk (Betula pubescens var. tortuosa) i Gausdal Vestfjell. s 16.
Volum 20;Volum 60 av Meldinger fra Norges Landbrukshøgskole: Norges Landbrukshøgskole

Foto viser elg som beiter bjørk i Gausdal Vestfjell. Over store områder beites trærne fortsatt slik at de har en buskform. I dag har likevel flere bjørketrær utviklet en stamme og vokser ut av elgens rekkevidde enn på midten av 1980-tallet. Foto: Kjølv Falklev

Fra vinterbeiteområdet i Dokkfaret, Gausdal Vestfjell, med stor beitepåvirkning på bjørk og furu. Bjørka er tilgjengelig over snødekket, og kun et fåtall utvikler seg til trær. Foryngelse av furu finnes knapt. Bildet er tatt på midten av 1980-tallet, med noe større konsentrasjon av elg enn i dag. Foto: Jarle Bye