1995 – femte leveår


Oppdagelsen
Kort tid etter at Deisjøbamsen forlot hiet i sitt 5. leveår ble han observert ved Orrhøgda i nærheten av en død elg ca. 3 km fra hiet.
Et helikopter var i lufta med merkemannskaper ved Orrhøgda dagen etter. Planen var å bedøve bjørnen for montering av radiosender og hvor målet var å undersøke konsekvenser for vilt i

et eventuelt nytt skytefelt i Gråfjellområdet i Hedmark. Ansvarlige institusjoner var NINA (Norsk Institutt for naturforskning) og Høgskolen i Hedmark. Stedet for merkingen skjedde ved Deisjøen og ga bjørnen navnet Deisjøbamsen. Ordet bamse er et gammelt norsk ord for hannbjørn.

På vandring
Deisjøbamsen vandret raskt vestover og ut av det aktuelle undersøkelsesområdet. Han passerte gjennom Stange og Romedal i mai for deretter å vende nordover og krysset deretter Gudbrandsdalen. Vandringen fortsatte nesten rett vest mot Sogn. Vandringen dreide igjen sørover og i juni var han på Ringerike i Buskerud.

En advarsel
Den 18. august, bare få måneder etter at Deisjøbamsen ble merket, kunngjorde Miljøverndepartementet følgende: ”Deisjøbjørnen” i Oppland, som er radiomerket, vil bli flyttet hvis den gjør ytterligere skade der den oppholder seg nå”..

Deisjøbamsen er bedøvdet og det blir tatt diverse prøver og mål.
Foto: Erling Maartmann

Helikopteret er i lufta og snart er Deisjøbamsen bedøvet og klar for påsetting av halsband med radiosender.
Foto: Jon Museth

Kartet viser Deisjøbamsens vandringer. Hi – 97 er antatt å være Deisjøbamsen.
Kilde: Elgmork 1999

Valg av hiplass
Da høsten kom valgte Deisjøbamsen hiplass på Veståsen,skogåsen på Randsfjordens vestside i Søndre Land kommune i Oppland. Gildreskansen er et sted like i nærheten og vitner om tidligere tiders beskatning av brunbjørn på akkurat dette stedet.

”Ei kvistboso noe innunder…”
Nok en gang valgte Deisjøbamsen en «åpen» hitype bestående av ei boso av bar, lyng og mose samlet sammen til et slags stort reir. Deretter har bamsen rett og slett latt seg snø ned.

Rovviltkontakt Leif Westrum viser hiplassen til Deisjøbamsen på Veståsen i Lomsdalen på Randsfjordens vestside. Bildet er tatt i april det påfølgende år 1996.
Foto: Brynjar Eidstuen

Forrige  /  Neste